Có thể có nút qua lại những thành phần đã xoá không?

Tôi rất muốn có một cái nút quay lại để khi làm sai đỡ mất công làm lại 1 cái khác khi
có việc gấp, nếu cứ sai một bước làm lại một lần thì cứ cho là tôi bất cẩn nhưng quá nhiều nếu như lỡ tay một phá thì làm của tôi sẽ bị xáo trộn lên mất.

Hey @Chris_Hoang , welcome to the community and thanks for reaching out to us!
Can you clarify if you are looking a way to undo an action? If so, you can use this shortcut : CMD+Z.
I’d also recommend you first to check that you have selected the right keyboard layout in Figma and your system keyboard to be sure you have the right keyboard setting. Here is the article.

Also, if you would like also to keep track of changes you’ve made to your files, you can check the version history. Please check this article for more information here.